Metodologia de desfășurare a examenului național de dietetician autorizat

 

Documente de referință:

Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România

Normele de aplicare a Legii 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România

Statutul Colegiului Dieteticienilor din România

 

Art. 1 Dispoziții generale

(1) Profesia de dietetician se exercită pe teritoriul României numai de către persoanele care au obținut statutul de dietetician autorizat. Pentru obținerea acestui statut este obligatorie dobândirea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România, numit în continuare CDR, în urma susținerii examenului național de dietetician autorizat, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

(2) Examenul național de dietetician autorizat se organizează la nivel național, fără a avea caracter unic și unitar.

 

Art. 2 Stabilirea și anunțarea datei examenului

(1) Examenul național de dietetician autorizat se organizează cel puțin o dată pe an, într-un interval de timp comun pentru toate centrele universitare, de regulă în trimestrul IV;

(2) Prin excepție de la alin. (1), primul examen național de dietetician autorizat se va organiza în trimestrul II al anului 2022, în perioada 1 aprilie -31 mai 2022;

(3) Pentru primul examen național de dietetician autorizat, data examenului va fi stabilită separat de către fiecare universitate organizatoare, mai exact de comisia de examen, cu consultarea prealabilă a CDR și în perioada menționată la alin. (2);

(4) Începând cu al doilea examen național de dietetician autorizat, data examenului va fi stabilită separat de comisia de examen de la nivelul fiecărui Colegiu Teritorial al Dieteticienilor, numit în continuare CTD, într-un interval de timp comun, stabilit în prealabil de Consiliul Național al CDR;

(5) Data examenului va fi anunțată pe pagina web a CDR cu cel puțin 60 de zile înainte.

(6) Odată cu anunțarea datei examenului, comisia de examen va publica, pe pagina web a CDR, și calendarul examenului (anexa 1).

  

Art. 3 Metodologia, tematica și bibliografia examenului

(1)  CDR propune metodologia și tematica examenului național de dietetician autorizat care vor fi comune pentru toate centrele universitare;

(2) Metodologia și tematica examenului național de dietetician autorizat vor fi stabilite de Consiliul Național al CDR și vor fi publicate pe pagina web a CDR, cu cel puțin 60 de zile înainte de data susținerii examenului;

(3) Pentru primul examen național de dietetician autorizat, bibliografia va fi stabilită separat de către fiecare universitate organizatoare a examenului național de dietetician autorizat, mai exact de comisia de examen, cu consultarea prealabilă a CDR;

(4) Începând cu al doilea examen național de dietetician autorizat, bibliografia examenului va fi stabilită separat de fiecare comisie de examen, cu avizul Consiliului Național al CDR;

(5) Bibliografia aferentă examenului național de dietetician autorizat va fi anunțată cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii examenului, pe pagina web a CDR.

 

Art. 4 Comisia de examen

(1) Pentru fiecare CTD în care se va organiza examenul național de dietetician autorizat, va fi stabilită de către Consiliul Teritorial al CTD o comisie de examen alcătuită din cel puțin 3 membri,  aceștia fiind dieteticieni autorizați, cu o vechime în profesia de dietetician de cel puțin 5 ani, și un cadru didactic universitar;

(2) Prin excepție de la alin. 1, pentru organizarea primului examen național de dietetician autorizat, comisia de examen va avea ca membri cadre didactice universitare, desemnate de către universitățile organizatoare.

(3) Atribuțiile comisiei de examen sunt:

 1. a) stabilirea bibliografiei;
 2. b) elaborarea subiectelor;
 3. c) publicarea, pe pagina web a CDR, a bazei de date cu subiecte de examen din care va fi extrasă o anumită pondere din totalul de subiecte din caietul de examen (pondere stabilită prin prezentul document, la art. 6, alin. 2);
 4. d) preluarea și verificarea dosarelor candidaților;
 5. e) asigurarea cadrului de desfășurare a examenului (asigurare spațiu, supraveghere, etc);
 6. f) corectarea caietelor de examen;
 7. g) afișarea rezultatelor;
 8. h) preluarea și rezolvarea contestațiilor, în eventualitatea în care nu se decide înființarea unei comisii distincte de soluționare a contestațiilor;
 9. i) comunicarea rezultatelor și proceselor verbale către CTD;
 10. j) alte activități care deriva din procesul de organizare a examenului.

 

Art. 5 Înscrierea candidaților la examen

(1) Pentru înscrierea la examen, candidatul va depune dosarul de înscriere la oricare dintre centrele în care se organizează examenul de autorizare, cu îndeplinirea prevederilor Legii și a Statutului, dosarele fiind preluate de comisia de examen;

(2) Pe parcursul unei sesiuni de examene, un candidat se poate înscrie la mai multe centre în care se organizează examenul, dar, în respectiva sesiune de examene, poate participa și poate susține o singură dată examenul național de dietetician autorizat;

(3) Dosarul de înscriere la examen va conține următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la examen (anexa 2);
 2. b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
 3. c) copia după titlul oficial de calificare în nutriție și dietetică, conform art. 5, alin 2, din Lege;
 4. d) dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii sau copie după diploma de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);
 5. f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 6. g) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet (anexa 3);
 7. h) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare (anexa 4). Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de examen;
 8. i) dovada achitării taxei de înscriere la examen, taxă ce va fi stabilită de Consiliul Național al CDR și va fi anunțată pe site-ul CDR cu cel puțin 60 de zile înainte de examen;

(4) Dosarele de înscriere ale candidaților vor fi transmise prin poștă electronică, la o adresă de email ce va fi publicată pe site-ul CDR, urmând ca documentele în format fizic să fie depuse ulterior la CTD, împreună cu cererea de înscriere ca membru în CDR (anexa 5 – nu se depune în dosarul de înscriere la examen, ci ulterior, după promovarea examenului, pentru obținerea calității de membru CDR);

(5) Dosarele de înscriere la examen ale candidaților vor fi păstrate și arhivate de CTD la care au fost înregistrate cererile acestora de înscriere ca membri în CDR.

 

Art. 6 Desfășurarea examenului

(1) Examenul național de dietetician autorizat constă într-un examen sub formă de test-grilă, din tematica și bibliografia de specialitate publicate;

(2) Pentru primul examen național de dietetician autorizat, o pondere de 85% din totalul întrebărilor va fi selectată dintr-o bază de date elaborată de comisia de examen și care va fi publicată pe pagina web a CDR cu cel puțin 30 zile înainte de data examenului. Ponderea întrebărilor la prima vedere va fi, pentru primul examen de autorizare, de 15% din totalul întrebărilor incluse în caietul cu subiecte pentru examen; Pentru următoarele examene naționale de dietetician autorizat, o pondere de 75% din totalul întrebărilor va fi selectată dintr-o bază de date elaborată de comisia de examen și care va fi publicată pe pagina web a CDR cu cel puțin 30 zile înainte de data examenului, iar ponderea întrebărilor la prima vedere va fi de 25% din totalul întrebărilor incluse în caietul cu subiecte pentru examen;

(3) Întrebările pot fi de tip complement simplu și/sau complement multiplu;

(4) Numărul total de întrebări din caietul cu subiecte pentru examen va fi de 50;

(5) Durata probei scrise din cadrul examenului va fi de 90 minute, din momentul înmânării ultimului caiet cu subiecte pentru examen.

 

Art. 7 Condițiile de promovare a examenului

(1) Rezultatul probei se comunica sub formă de ADMIS/RESPINS prin afișare pe pagina web CDR în cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia.

(2) Pentru primul examen național de dietetician autorizat, pentru a fi declarat ADMIS, un candidat trebuie să obțină un punctaj minim de promovare de 50% din punctajul maxim posibil pentru cele 50 de întrebări din caietul cu subiecte pentru examen.

(3) Începând cu al doilea examen național de dietetician autorizat, pentru a fi declarat ADMIS, un candidat trebuie să obțină un punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim posibil pentru cele 50 de întrebări din caietul cu subiecte pentru examen.

 

Art. 8 Contestarea examenului la comisia de examen

(1) Pentru primul examen național de dietetician autorizat, eventualele contestații privind răspunsurile corecte sau evaluarea rezultatelor pot fi soluționate de comisia de examen, dacă nu se decide înființarea unei comisii distincte de soluționare a contestațiilor; dacă însă reprezentanții centrelor organizatoare (mai exact, comisia de examen) vor decide înființarea unei comisii distincte de soluționare a contestațiilor, diferită de comisia de examen, aceasta poate prelua și poate soluționa eventualele contestații privind răspunsurile corecte sau evaluarea rezultatelor;

(2) Începând cu al doilea examen național de dietetician autorizat, la nivelul fiecărui centru organizator, va fi înființată și o comisie de soluționare a contestațiilor, alcătuită din cel puțin 3 membri, aceștia fiind dieteticieni autorizați, cu o vechime în profesia de dietetician de cel puțin 5 ani, și un cadru didactic universitar; componența comisiei de soluționare a contestațiilor va fi stabilită de către Consiliul Teritorial al CTD în care se organizează examenul național de dietetician autorizat;

(3) Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sau evaluarea rezultatelor sunt depuse de candidați, prin poșta electronică, în cel mult 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor. Adresa de email pentru transmiterea contestațiilor va fi comunicată de comisia de examen, înainte de începerea examenului, prin intermediul paginii web CDR; Contestațiile depuse după termenul mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare;

(4) Termenul de soluționare a eventualelor contestații privind răspunsurile corecte sau evaluarea rezultatelor este de 48 de ore de la înregistrarea acestora;

(5) Dacă, în urma contestării întrebărilor, se constată că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de examen). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective pentru toți candidații;

(6) După finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, comisia de examen va publica rezultatele finale ale examenului pe pagina web a CDR.

 

Art. 9 Validarea examenului și contestarea procedurii de validare a examenului

(1) În cel mult 24 de ore de la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, comisia de examen va transmite către CTD: rezultatele examenului, procesele verbale întocmite și dosarele de înscriere depuse de candidați; în cel mult 48 de ore de la primirea rezultatelor examenului, președintele CTD le validează și le transmite CDR; deciziile de validare vor fi anunțate și publicate pe pagina web a CDR;

(2) În cel mult 48 de ore de la primirea deciziilor teritoriale de validare a examenului de la toate centrele în care s-a organizat examenul, președintele CDR validează examenul la nivel național; decizia de validare va fi anunțată și publicată pe pagina web a CDR;

(3) După validarea examenului la nivel național, pentru a dobândi calitatea de membru CDR, solicitanții vor depune o nouă cerere (anexa 5) la CTD la care doresc să se înregistreze, apartenența la un colegiu teritorial fiind dată de județul unde urmează să își desfășoare activitatea solicitantul sau în raza căruia își are domiciliul sau reședința.

(4) Deciziile de validare a examenului pot fi contestate doar de candidați, la Consiliul Național CDR, prin poștă electronică, în termen de 48 de ore de la comunicare. Adresa de email pentru transmiterea contestațiilor către Consiliul Național va fi comunicată înainte de începerea examenului, prin intermediul paginii web CDR; Contestațiile depuse după termenul mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare. De asemenea, nu se iau în considerare la Consiliul Național decât contestațiile referitoare la deciziile de validare a examenului.

(5) Termenul de soluționare de către Consiliul Național al CDR a contestațiilor referitoare la deciziile de validare a examenului este de 15 zile de la data înregistrării acestora.

 

Document publicat online în data de 03.02.2022, ora 6:33.