Metodologie pentru înscrierea în colegiul dieteticienilor și obținerea avizului de liberă practică

Art. 1  Atestatul de liberă practică se eliberează o dată la 5 ani, dar se avizează anual.

Art. 2  Eliberarea atestatului de liberă practică se face în urma dobândirii calității de membru CDR.

Art. 3 Pot deveni membri CDR doar dieteticienii care au promovat examenul național de dietetician autorizat.

Art. 4  (1) Criteriul în funcție de care se stabilește apartenența teritorială a membrilor unui colegiu teritorial este dată de județul unde solicitantul sau membrul unde urmează să își desfășoare activitatea solicitantul sau în raza căruia își are domiciliul sau reședința.

(2) În cazul în care în județul în care solicitantul sau membrul urmează să își desfășoare activitatea sau în raza căruia își are domiciliul sau reședința nu este înființat un colegiu teritorial, acesta poate solicita înscrierea în oricare dintre celelalte colegii teritoriale.

Art. 5 (1) Dobândirea calității de membru CDR și eliberarea atestatului de liberă practică pentru profesia de dietetician se efectuează în baza următoarelor documente:

 1. cerere de înscriere (anexa 1);
 2. act de identitate, în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 3. copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 4. document de studii care atestă calificarea în nutriție și dietetică (diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor), în copie, prezentat și în original pentru conformitate;
 5. Atestat de echivalare a studiilor eliberat de către Ministerul Educației, în cazul în care diploma nu este eliberată pe teritoriul României;
 6. dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a Legii sau copie după diploma de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 de credite);
 7. certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
 8. certificat de cazier judiciar, în original;
 9. dovada achitării taxei de înscriere în CDR și a cotizației anuale.
 10. polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) și în original pentru conformitate
 11. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (anexa 2).

(2) Documentele pentru înscrierea în CDR și pentru obținerea atestatului de liberă practică se pot depune personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială.

Art. 6  Pentru înscrierea în CDR și pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în nutriție și dietetică obținute într-un alt stat și recunoscute conform legii pe teritoriul României, acestea trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei printr-un certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1.

Art. 7  Fiecare CTD va stabili o comisie alcătuită din 3 membri titulari și 2 membri supleanți pentru evaluarea dosarelor depuse pentru eliberarea Certificatului de Membru al Colegiului Dieteticienilor din România și a Atestatului de liberă practică.

Art. 8  Evaluarea dosarelor se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acestora la secretariatul CTD, termen în care li se va înmâna solicitanților Certificatul de Membru al Colegiului Dieteticienilor din România și Atestatul de liberă practică sau li se va transmite adresa de comunicare a respingerii acordării acestora.

Art. 9 (1) În momentul eliberării atestatului de liberă practică, documentul va avea și viza pentru primul an de exercitare a profesiei.

(2) Ulterior, pe perioada celor 5 ani de valabilitate, atestatul de liberă practică va fi avizat anual, în baza următoarelor documente:

 1. Cerere de acordare a avizului anual (anexa 3);
 2. Asigurare de malpraxis încheiată pe anul respectiv – copie conform cu originalul;
 3. Copie Carte de identitate – conform cu originalul;
 4. Dovada efectuării numărului minim de credite EMC stabilite de Consiliul Național, din perioada de viză (copie diplome, participări evenimente, abonamente, articole publicații, concursuri on-line);
 5. Dovada cotizației la zi.

(3) Termenul de eliberare a avizului anual este de 5 zile lucrătoare.